ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Imagen tablero de juevo

Το πρόγραμμα φέρνει σε επαφή εταίρους που σε συγκεκριμένα πλαίσια στη μάθηση/διδασκαλία και στις πρακτικές τους, έχουν να αντιμετωπίσουν πρακτικά εκπαιδευτικά ζητήματα που αφορούν άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ή μειονεκτούσες ομάδες (μειονεκτικές ομάδες). Απευθύνεται το πρόγραμμα στο μεθοδολογικό ζήτημα της δημιουργίας και χρησιμοποιεί προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια για αυτές τις ομάδες.

Η πρωτοβουλία THINK TANK εκφράζει την πεποίθηση ότι οι δραστηριότητες μέσα από παιχνίδι και οι ευχάριστες διδακτικές πρακτικές είναι τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτές να είναι πιο άνετα με τους μαθητές τους και ταυτόχρονα διευκολύνουν την προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση του τελευταίου στη γνωστική, συναισθηματική και στον τρόπο συμπεριφοράς. Αυξάνουν τη συναισθηματική και κοινωνική ευεξία και την ενίσχυση της μάθησης και τη δημιουργικότητα. Ταυτόχρονα το σχέδιο αναγνωρίζει την αναγκαιότητα:

  • Προσαρμογής στις εκπαιδευτικές στρατηγικές που έχουν αποδειχθεί ως αποτελεσματικές στο παρελθόν σε νέο περιβάλλον και συνθήκες σε διάφορες δυσκολίες όπως (άγχους, ο φόρτος εργασίας, κλπ.)
  • Παροχής εκπαιδευτικών με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία, προκειμένου να τονωθεί το αίσθημα του ανήκειν σε μια κοινότητα ως ενεργοί πολίτες μεταξύ των μαθητών τους.
  • Να δοθούν κίνητρα στους εκπαιδευτές και να αποδώσουν με την αξία στην εργασία τους με τη χρήση αποτελεσματικών και ευχάριστων παιδαγωγικών πρακτικών.
  • Επαναξιολόγηση των αρετών των λεγόμενων ξεπερασμένων μεθόδων διδασκαλίας, όπως παίζει ρόλο (RP) γλώσσα φωτογραφία (PL) και εκπαιδευτικά παιχνίδια (EG).

Η εταιρική σχέση επιθυμεί να εμπλέξει ανθρώπους από ποικίλα ευρωπαϊκά πλαίσια που θα αποκαλύψουν με την προσωπική τους συμμετοχή όσον αφορά τις ανησυχίες τους για τους εκπαιδευτές και το προσωπικό αντιμέτωποι με τις ευάλωτες ομάδες-στόχους.