Resume

Dansk

Aktiv aldring er en af de største udfordringer i det moderne EU, og vi mangler stadig en helt klar forståelse af begrebet. Der er forskellige udlægninger og metodologier, men der findes ikke en generel eller fælles tilgang til aktiv aldring som sådan. Der tilbydes mange steder aktiviteter til ældre, som skal fremme deres vilje til livslang læring, men kun få af disse tager fat på det generelle emne aktiv aldring. 

Begrebet “aktiv aldring” er stadig relativt nyt og bruges derfor frit i forskellige betydninger. Det associeres generelt med at forblive sund, fysisk og psykisk, så længe det er muligt – aktiv og i god form og det kan derfor deles ind i fem store temaer:

  • Sundhed og forventninger til livet
  • Aktiv deltagelse i det sociale liv
  • Livslang læring og ikke-formel uddannelse
  • Seniorjobs
  • Fritid

Vi ved alle, at den europæiske befolkning bliver ældre og ældre, men det er ikke retfærdigt, at vi opfatter de ældre som “den største økonomiske og sociale udfordring”. Hvis aktiv aldring skal være ”en proces hvor man optimerer mulighederne for sundhed, deltagelse og sikkerhed for at øge livskvaliteten blandt de ældre”, betyder det rent faktisk, at det at forblive aktiv i de senere år af livet, giver de ældre mulighed for at udleve deres tidligere skjulte potentialer for fysiske, sociale og mentale aktiviteter med øget livskvalitet til følge.   

Projektet Peer-to-Peer Support Fostering Active Ageing startede i 2014, med det formål at udvikle en metodologi baseret på peer-to-peer-formidling for at fremme aktiv aldring. Det vil sige, at ældre skal formidle til ældre. Peer-to-peer-formidlerne skal undervises i at gennemføre undervisningsprogrammet i aktiv aldring i en face-to-face-version og i en e-læringsversion.

Undervisningen skal sigte mod at øge deltagernes (ældre 55+) tro på egen formåen og evne til at håndtere forandrede livsomstændigheder. Undervisningen skal dække de generelle temaer inden for aktiv aldring, sundhed og brugen af teknologi, men der er også tilføjet specialmoduler, som tager udgangspunkt i nationale analyser fra de deltagende lande.