Latvia / Latvija

Dobeles mācību centrs - Training centre of Dobele

Brivibas street 7, LV-3701, Dobele.

+37126136124 - venta.narvaisa@gmail.com

Contact Person: VENTA NARVAIŠA

+37163781741

Dobele Training Center (hereinafter Dobele TC) is a nongovernmental organization established in 2007. It is a non-profit educational support organization, which provides lifelong learning education opportunities for all people residing at Dobele area and outside its borders. The centre has six staff members.  The centre has had successful co-operation with different social groups and organizations working on local and regional level. For instance, Dobele TC provides training for job seekers, for groups of people under the risk of unemployment as well as for the people having special needs (disabilities).

Dobele TC organizes training sessions not only in the city, but also all across Dobele area, parish centres (rural areas). A particular attention is given to the programmes promoting social and economic development. During the current economic situation the most important actuality is  to increase and promote  employment in rural areas, as at the end of 2012 the unemployment rate in Dobele reached ~ 11.7 % of the economically active population, the highest rate of the unemployed is among people in preretirement age.  

Especially we pay attention to the organisation of training courses for people in preretirement age, who lack knowledge of self-presentation to the employer, the knowledge in the IT field, and so on. These learners are not always motivated to undergo training, as they do not believe their own abilities and possibility to get a job. In order to make a learning process easier and more appealing to learners, trainers need additional knowledge and skills to diversify the teaching process. This project will give the trainers/teachers of the organization an opportunity to acquire new teaching methods used in other countries and exchange experience with likeminded professionals.

The management group of the organization has to acquire additional knowledge and skills on how to motivate and involve learners in the learning process. Local municipality also has a concern regarding these issues and is willing to support us in our attempts to improve the situation.

The project should suit to our organisation according to aim and its main activities, focusing on learners and on training methods.


Latvija

Dobeles mācību centrs

Brīvības iela 7, LV-3701, Dobele

Biedrība „Dobeles Mācību centrs” (turpmāk tekstā Dobeles MC) ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 2007.gadā. Tā ir nevalstiska izglītības atbalsta organizācija, kas nodrošina mūžizglītības iespējas visiem cilvēkiem, kas dzīvo Dobeles novadā un tā apkārtnē. Centrā ir seši darbinieki. Centram ir veiksmīga sadarbība ar dažādām sociālām grupām un organizācijām, kas strādā vietējā un reģionālā līmenī. Dobeles MC apmāca darba meklētājus, nodarbinātos, kas ir riska grupā zaudēt darbu, sociāli mazaizsargāto grupu cilvēkus piem, cilvēkus ar invaliditāti.

Dobeles MC nodrošina mūžizglītības iespējas visiem cilvēkiem, kas dzīvo Dobeles novadā un tās apkārtnē. Jo īpaša uzmanība tiek pievērsta programām, kas veicina sociālo un ekonomisko attīstību. Pašreizējā ekonomiskajā situācijā viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir veicināt nodarbinātību lauku apvidos, jo 2012.gada beigās bezdarba līmenis Dobeles novadā sasniedza 11,7% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Lielākais bezdarbnieku skaits ir starp cilvēkiem pirmspensijas vecumā.

Mēs pievēršam lielu uzmanību apmācību kursu organizēšanai cilvēkiem pirmspensijas vecumā. Jo viņiem trūkst prasmes sevi prezentēt darba devējam, ir nepietiekošas zināšanas IT un svešvalodu jomā. Daudzi audzēkņi ne vienmēr ir motivēti mācīties, jo viņi netic savām spējām un iespējai iegūt darbu. Lai padarītu mācību procesu vieglāku un pievilcīgāku studentiem, pasniedzējiem ir nepieciešams apgūt papildus zināšanas un prasmes, lai varētu dažādot mācību procesu. Šis projekts dos iespēju mācību centra pasniedzējiem apgūt jaunas apmācību metodes, kas tiek izmantotas citās valstīs, un iespēju apmainīties ar pieredzi ar šajā jomā nodarbinātiem speciālistiem.

Mācību centra vadības grupa iegūs papildu zināšanas un prasmes par to, kā iesaistīt audzēkņus mācību procesā un motivēt viņus apgūt jaunas zināšanas. Arī vietējā pašvaldība domā par šiem jautājumiem un ir gatava mūs atbalstīt mūsu centienos uzlabot esošo situāciju.

Projekts atbilst mūsu organizācijas mērķiem un galvenajām darbībām, jo lielākā uzmanība tiek pievērsta audzēkņiem un mācību metodēm.