Poland / Polska

Fundacja Pomocy Niewidomym

524 23 22 750
Zielonej Laki 9
05-092
LOMIANKI
+48 22 751 65 68
fundacjapn@interia.pl
http://www.fundacjapn.pl

Mrs Magdalena Kielczewska - Head Office - President
+48 22 751 65 68
fundacjapn@interia.pl

Blind Assistance Foundation was established in 1992 throughout the country and its purpose is to help the families of the blind in terms of health, rehabilitation, education, recreation and sport.

The beneficiaries include disfavoured people of different generations with special education needs, i.e. blind and partially sighted persons. Since 2004 the Foundation has experience in educating the adults (Socrates 2, Daphne2, Youth in Action, Lifelong learning Programme - Grundtvig). The Foundation promotes lifelong learning and development of new teaching methods which would allow adaptation of new technologies. According to the EU policy of equal chances, and due to special education needs of the beneficiaries, all the materials that include information about projects carried out by the Foundation are published in large print (for partially sighted people) and on CDs (for the blind). Websites are created in such a way that their contents can be read by means of a speech synthesizer or Braille display.

This project extends the purpose of European cooperation through the exchange of experiences between large and smaller organizations involved in adult education.
Our participation in the project and contact with healthy people, young and old, will help handicapped listeners to leave their inner isolation, surpass their own barriers and become more open to other human beings.

Additionally participation in the project of this particular group of people will draw other participants' attention to the needs of disabled people.

Blind Assistance Foundation will therefore provide partners with specific data concerning the lifestyles of visually impaired persons belonging to different generations, explaining the particular situations their learners have to face. It will also show how the IG educational practises of the project are adapted to meet the special needs of the blind.

In this respect the Foundation will be co-responsible for the fulfilment of all the project stages through the use of jointly set up tools (selection of lifestyle variables, elaboration and proposal of evaluation questionnaires, charts and scales) making sure that learners are well integrated in the process.


Fundacja Pomocy Niewidomym została założona w 1992 roku. Jej celem jest pomoc rodzinom osób niewidomych w zakresie ochrony zdrowia, rehabilitacji, edukacji, rekreacji
i sportu. Beneficjentami są osoby z grup defaworyzowanych w różnym wieku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niewidomi i słabo widzący.

Od 2004 roku Fundacja szkoli osoby dorosłe (realizowane były projekty finansowane m.in. z europejskich programów takich jak: Socrates 2, Daphne 2, Młodzież w działaniu, Uczenie się przez całe życie - Grundtvig. Fundacja promuje ideę uczenia się przez całe życie oraz rozwój nowych metod nauczania, które pozwolą adaptować nowe technologie dla potrzeb tych osób. Zgodnie z polityką Unii Europejskiej dotyczącą równych szans i w związku z potrzebami edukacyjnymi naszych słuchaczy, wszystkie materiały zawierające informacje o realizowanych przez fundację projektach są wydawane dużym drukiem (dla osób słabowidzących) i na płytach CD (dla niewidomych). Strony internetowe są tworzone w taki sposób, aby ich treść była możliwa do przeczytania przez syntezator mowy lub linijkę brajlowską.

Niniejszy projekt obejmuje cel europejskiej współpracy, realizowany poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy dużymi i małymi organizacjami zajmującymi się kształceniem dorosłych. Nasz udział w projekcie oraz kontakt osób zdrowych, młodszych i starszych, pomoże niepełnosprawnym słuchaczom opuścić ich wewnętrzną izolację, przekroczyć własne bariery i stać się bardziej otwartymi na innych ludzi.

Dodatkowo udział w projekcie tej szczególnej grupy osób zwróci uwagę innych uczestników na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Fundacja zapewni partnerom informacje na temat szczegółowych danych, dotyczących stylu życia osób niewidomych i niedowidzących, należących do różnych pokoleń, wyjaśniając szczególne sytuacje z jakimi ich uczniowie się borykają. Projekt również pokaże, jak międzypokoleniowe praktyki edukacyjne mogą być dostosowane do szczególnych potrzeb osób niewidomych.

W związku z tym, Fundacja będzie współodpowiedzialna za udział we wszystkich etapach projektu, poprzez zastosowanie wspólnie utworzonych narzędzi (wybór zmiennych stylu życia, opracowywanie i przygotowywanie ankiet ewaluacyjnych, wykresów itp. ) upewnienie się, że uczniowie są dobrze zintegrowani we wspólnym działaniu.